Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места

Във връзка с осъществяване на дейност “Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места” по проект “BG05M9OP001-1.003-1214 “Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, Нола 7 ООД публикува публична покана с предмет “Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в “НОЛА 7” ООД. Кандидатите могат да изтеглят документите от линковете по-долу и да подадат своите оферти на адрес https://eumis2020.government.bg/

Всички материали може да бъдат изтеглени от тук: Файл,

Дата:
22.12.2016 год.

Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места

Във връзка с осъществяване на дейност “Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места” по проект “BG05M9OP001-1.003-1214 “Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, Нола 7 ООД публикува публична покана с предмет “Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в “НОЛА 7” ООД. Кандидатите могат да изтеглят документите от линковете по-долу и да подадат своите оферти на адрес https://eumis2020.government.bg/

Всички материали може да бъдат изтеглени от тук: Файл,

Дата:
13.12.2016 год.

03.10.2016г.
На 03.10.2016 г. “Нола 7” ООД започна изпълнението на своя проект BG05M9OP001-1.003-1214 “Нов шанс – нов старт в “Нола 7″ ООД”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта, са създаване на заетост и подобряване качеството на работните места, по-специално в сферата на изработката на стратегически концепции и изграждането на плувни басейни, рекреационни и спа комплекси от висок клас и аквапарк центрове.

Целевата група, към която е насочен проектът, е “Безработни и неактивни лица”, с минимум 50% представители на специфични целеви групи: продължително безработни и неактивни лица? безработни лица на възраст над 54 години? безработни младежи до 29 години. След приключване на дейностите по проекта, на минимум 50% от тази група ще бъде осигурена 12 месечна заетост.

Целите на проекта са:
Създаване на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда?
Разкриване на 23 нови работни места във фирма „Нола 7” ООД.

Основните дейности по проекта са:
1. Наемане на безработни и неактивни лица в „Нола 7” ООД?
2. Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места?
3. Организация и управление на проекта?
4. Информиране и публичност.

Очакваните резултати включват:
Разкрити 23 работни места за лица от целевата група за следните длъжности: инженер, проектант – 5 лица, старши технолог 8 лица, счетоводител 2 лица, финансов анализатор 1 лице, ръководител търговски екип 7 лица. От тях минимум 12 са от специфичните целеви групи: безработни младежи до 29 години? продължително безработни и неактивни лица? безработни лица над 54 години, като от тях минимум 8 ще бъдат от групата на безработните младежи до 29 г.;
Осигурена заетост на минимум 12 човека и след приключване на проектните дейности;
Закупуване и внедряване на оборудване и софтуер за новоразкритите работни места;
Качествено управление на проекта, включително назначен екип от 3 лица;
Проведени/ изработени: пресконференции? брошури? плакати? табела и публикации в медии с цел информиране за дейностите по проекта.

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-1214 “Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД” фирма “Нола 7” ООД търси да назначи:

1.  Счетоводител

с функции да организира и следи цялата документация на фирмата;
да проследява кореспонденцията и да отговаря на онлайн и телефонни запитвания;
да комуникира склиентите при наличие на проблеми или при нужда от някаква информация;
да съдейства на счетоводството и всички новоназначени във фирмата лица

Изтеглете пълната обява от ТУК

2. Инженер – проектант

изработка на проектни решения, електро, В и К, дизайн, машинни елементи и съоръжения необходими за качественото изграждане и безпроблемното функциониране на предлаганите от фирмата съоръжения.

Изтеглете пълната обява от ТУК

 

3. Старши технолог – инженер
с функции подбор на необходимите изпълнителски звена, осигуряване на необходимият технически контрол и обезпечаване с необходимата документация съответният проект/обект.

Изтеглете пълната обява от ТУК

 

4. Ръководител търговски екип
с функции да намират клиенти, обработват постъпили запитвания, осигуряват необходимата за клиента информация, водят търговски преговори, следят за удовлетвореността на клиента, представят продуктовата гама и възможностите на компанията пред други лица и организации (физически и юридически лица, изложения, проектантски и дизайнерски организации и др

Изтеглете пълната обява от ТУК

 

5. Финансов анализатор
с функции финансов анализ, прогнозиране и контрол, опит и/или интереси в обработка на статистически данни

Изтеглете пълната обява от ТУК