НОЛА 7″ ПРЕДСТАВЯ ПРОЕКТ „НОВ ШАНС – НОВ СТАРТ В „НОЛА 7″ ООД“

Във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност“ и с цел информиране на широката общественост за резултатите на проекта, за нас е удоволствие да Ви поканим на заключителна пресконференция, посветена на проект „Нов шанс – нов старт в „Нола 7″ ООД“.

Ще се радваме да се срещнем на  22 Март (четвъртък) от 10.00 ч. в българско културно-просветно сдружение НЧ “Читалище.то – 2014 г.“ на адрес: София, ул. “Лавеле” №11 / ул. “Лом” №1.

„НОЛА 7“ е инженерингова и търговска компания, която от 1994 година досега е лидер в сферата на консултирането, изработката на стратегически концепции и изграждането на плувни басейни, възстановителни и спа комплекси и аквапарк центрове от висок клас.

Поздрави,
Андрей Велчев
ръководител проект

communications@nola7.com

+359 882 444 201

Дата:

20.03.2018 г.

НОЛА 7″ ПРЕДСТАВЯ ПРОЕКТ „НОВ ШАНС – НОВ СТАРТ В „НОЛА 7″ ООД“

Във връзка с изпълнението на дейност „Информиране и публичност“ и с цел информиране на широката общественост за дейностите на проекта, за нас е удоволствие да Ви поканим на пресконференция, посветена на проект „Нов шанс – нов старт в „Нола 7″ ООД“.

Ще се радваме да се срещнем на 19-ти юли (сряда) от 10.00 ч. в българско културно-просветно сдружение НЧ “Читалище.то – 2014 г.“ на адрес: София, ул. “Лавеле” №11 / ул. “Лом” №1.

 

„НОЛА 7“ е инженерингова и търговска компания, която от 1994 година досега е лидер в сферата на консултирането, изработката на стратегически концепции и изграждането на плувни басейни, възстановителни и спа комплекси и аквапарк центрове от висок клас.

Поздрави,
Андрей Велчев
ръководител проект

communications@nola7.com

+359 882 444 201

Дата:

17.07.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за избор на изпълнител съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.за осигуряване на информиране и публичност в рамките на дейност „Информиране и публичност“ по проект BG05M9OP001-1.003-1214 „Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД“, изпълняван от „Нола 7” ООД

I. Данни за бенефициента

Бенефициент – възложител:  „Нола 7” ООД
Адрес: Гр. София, бул. Черни връх, номер 73
Лице за контакт:  Андрей Велчев, ръководител проект
Ел. поща: avelchev@nola7.com

 

ІІ. Описание

 

Във връзка с изпълнение на проект „Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД“ от „Нола 7″ ООД, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1214-C01, финансиран от Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и за постигане на целите на проекта е необходимо да бъде избран:

Изпълнител за ОСИГУРЯВАНЕ на ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ

със задължение:
Осигуряване на информиране и публичност във връзка с цялостното изпълнение на проекта, включително провеждане на пресконференции, изработка на брошури, изработка на плакати, изработка на информационна табела и публикуване на платени публикации /представяния в медии/.

Срок на изпълнение на услугата: До края на срока за изпълнение на Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1214-C01

Прогнозна стойност: 3 190,00 лв.

ІІІ. Изисквания към кандидатите

За срока на изпълнение на услугата, кандидатът следва да извърши услуга, свързана с информиране и публичност, включваща:
Провеждане на Пресконференции в началото и края на проекта – 2 броя;
Изработка на Брошури – 2 500 броя;
Изработка на Плакати – 40 броя;
Изработка на Информационна табела – 1 брой;
Платени публикации /представяния в медии/ – 5 броя

Кандидатът поема ангажимент да спазва изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Ценовото предложение на кандидата следва да съдържа най-малко:
Описание на предложените за изработка материали (информационна табела, плакати, брошури) – вид, размер, брой, единична цена, време за изработване и доставка (не повече от 15 работни дни);
Описание на платени публикации в медиите – брой и единична цена;
Описание на пресконференциите – брой и единична ценаV. Начин и срок за подаване на ценови предложения

Ценовите предложения в свободен текст могат да бъдат подадени чрез ИСУН на https://eumis2020.government.bg/, раздел Е-тръжни процедури или на посочената електронна поща на бенефициента.

Всеки кандидат има право да предостави едно ценово предложение. Ценовото предложение следва да се представи на български език и да съдържа данни за контакт на кандидата (име на лице за конкакт, телефон и имейл). Предложените цени следва да са представени в български лева.

Дата на публикуване на съобщението: 22.02.2017 г.

Краен срок за подаване на ценови предложения: 24.02.2017 г., 17:00 ч.

Ценови предложения, представени след изтичане на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Бенефициент:

Андрей Велчев

Ръководител проект „Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД“

Дата:
24.02.2017 год.

Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места

Във връзка с осъществяване на дейност „Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места“ по проект „BG05M9OP001-1.003-1214 „Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, Нола 7 ООД публикува публична покана с предмет „Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в „НОЛА 7“ ООД. Кандидатите могат да изтеглят документите от линковете по-долу и да подадат своите оферти на адрес https://eumis2020.government.bg/

Всички материали може да бъдат изтеглени от тук: Файл,

Дата:
06.01.2017 год.

Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места

Във връзка с осъществяване на дейност „Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места“ по проект „BG05M9OP001-1.003-1214 „Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, Нола 7 ООД публикува публична покана с предмет „Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в „НОЛА 7“ ООД. Кандидатите могат да изтеглят документите от линковете по-долу и да подадат своите оферти на адрес https://eumis2020.government.bg/

Всички материали може да бъдат изтеглени от тук: Файл,

Дата:
22.12.2016 год.

Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места

Във връзка с осъществяване на дейност „Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места“ по проект „BG05M9OP001-1.003-1214 „Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, Нола 7 ООД публикува публична покана с предмет „Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в „НОЛА 7“ ООД. Кандидатите могат да изтеглят документите от линковете по-долу и да подадат своите оферти на адрес https://eumis2020.government.bg/

Всички материали може да бъдат изтеглени от тук: Файл,

Дата:
13.12.2016 год.

03.10.2016г.
На 03.10.2016 г. „Нола 7“ ООД започна изпълнението на своя проект BG05M9OP001-1.003-1214 „Нов шанс – нов старт в „Нола 7″ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта, са създаване на заетост и подобряване качеството на работните места, по-специално в сферата на изработката на стратегически концепции и изграждането на плувни басейни, рекреационни и спа комплекси от висок клас и аквапарк центрове.

Целевата група, към която е насочен проектът, е „Безработни и неактивни лица“, с минимум 50% представители на специфични целеви групи: продължително безработни и неактивни лица? безработни лица на възраст над 54 години? безработни младежи до 29 години. След приключване на дейностите по проекта, на минимум 50% от тази група ще бъде осигурена 12 месечна заетост.

Целите на проекта са:
Създаване на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда?
Разкриване на 23 нови работни места във фирма „Нола 7” ООД.

Основните дейности по проекта са:
1. Наемане на безработни и неактивни лица в „Нола 7” ООД?
2. Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места?
3. Организация и управление на проекта?
4. Информиране и публичност.

Очакваните резултати включват:
Разкрити 23 работни места за лица от целевата група за следните длъжности: инженер, проектант – 5 лица, старши технолог 8 лица, счетоводител 2 лица, финансов анализатор 1 лице, ръководител търговски екип 7 лица. От тях минимум 12 са от специфичните целеви групи: безработни младежи до 29 години? продължително безработни и неактивни лица? безработни лица над 54 години, като от тях минимум 8 ще бъдат от групата на безработните младежи до 29 г.;
Осигурена заетост на минимум 12 човека и след приключване на проектните дейности;
Закупуване и внедряване на оборудване и софтуер за новоразкритите работни места;
Качествено управление на проекта, включително назначен екип от 3 лица;
Проведени/ изработени: пресконференции? брошури? плакати? табела и публикации в медии с цел информиране за дейностите по проекта.

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-1214 „Нов шанс – нов старт в Нола 7 ООД“ фирма „Нола 7“ ООД търси да назначи:

1.  Счетоводител

с функции да организира и следи цялата документация на фирмата;
да проследява кореспонденцията и да отговаря на онлайн и телефонни запитвания;
да комуникира склиентите при наличие на проблеми или при нужда от някаква информация;
да съдейства на счетоводството и всички новоназначени във фирмата лица

Изтеглете пълната обява от ТУК

2. Инженер – проектант

изработка на проектни решения, електро, В и К, дизайн, машинни елементи и съоръжения необходими за качественото изграждане и безпроблемното функциониране на предлаганите от фирмата съоръжения.

Изтеглете пълната обява от ТУК

 

3. Старши технолог – инженер
с функции подбор на необходимите изпълнителски звена, осигуряване на необходимият технически контрол и обезпечаване с необходимата документация съответният проект/обект.

Изтеглете пълната обява от ТУК

 

4. Ръководител търговски екип
с функции да намират клиенти, обработват постъпили запитвания, осигуряват необходимата за клиента информация, водят търговски преговори, следят за удовлетвореността на клиента, представят продуктовата гама и възможностите на компанията пред други лица и организации (физически и юридически лица, изложения, проектантски и дизайнерски организации и др

Изтеглете пълната обява от ТУК

 

5. Финансов анализатор
с функции финансов анализ, прогнозиране и контрол, опит и/или интереси в обработка на статистически данни

Изтеглете пълната обява от ТУК