هیدروتراپی، اصلی ترین بخش یک مرکز استحمام درمانی است. درمان های آبی از اثرات درمانی آب معدنی برای توانبخشی و یا درمان بیماری استفاده میکند.
مجتمع های مدرن استحمام درمانی برای استفاده گروهی و یا اختصاصی طراحی شده اند که از آب معدنی به شکل های متفاوت استفاده میشود.
درمان های داخلی با آب معدنی- از طریق آشامیدن، غرغره کردن، انجام شستشو و غیره.
آبیاری درمانی، درمان های هیدروکولون و شستشو روده.
درمان های خارجی با آب معدنی- درمان بدن در وان های خاص، دوشها و استخرهای درمانی.
درمان های خارجی با آبمعدنی را میتوان در وان های خوص درمانی انجام داد. در این وان ها از انواع مختلف گازها برای درمان استفاده میشود: اسیدهای کربن، سولفید هیدروژن، حمام مروارید، حمام هاوف، حمام تنگنتور، وان ماساژ با هوا، استخرهای درمانی فیزیوتراپی، فضاهای دوش با عملکرد درمانی متفاوت، دوش شارکوت و دوش ویچی.

تجسم

نمونه های کاری