استخرهای تفریحی با ویژگی های ابعاد، عمق، دمای آب، جذبه های مورد علاقه کودکان، با قابلیت جداسازی بین گروه های سنین مختلف.

تجسم

نمونه های کاری