و بعد از درمان با شدت دما و آب بیشتر. اینها قسمتی از درمان های سنتی میباشند.
تپیدیاریوم – اتاق با گرمای °32 الی °37 درجه سانتیگراد.
لاکونیم – اتاق با گرمای °60 درجه سانتیگراد.

تجسم

نمونه های کاری