اتاقی با اثرات رطوبت و گرما با دمای °55 درجه سانتیگراد و دستگاه تولید حرارت تلفیقی و دستگاه تولید بخار. مصالح استفاده شده در این اتاق ها معمولا سنگ، سرامیک و موزاییک شیشه ای است. در حمام های بخار معطر، عطر داخل اتاق پاشیده میشود.
کلارداریوم – یک اتاق با بخار اشباع شده است.
اتاق بخار نمک – بخار نمک به داخل اتاق پاشیده میشود.

تجسم

نمونه های کاری