درمان توسط اشعه های نور و الکتریسیته با استفاده از امواج الکترو مغناطیسی بعنوان عامل اصلی درمان و توانبخشی انجام میگیرد.
استفاده از جریان فرکانس پایین و بالا، ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز، میدان الکترو مغناطیسی و تأثیر تابش از انواع طیف نوری میباشد.

الکترو درمانی: با تحریک توسط جریان فرکانس پایین و باالا، الکترو سوزن درمانی- سونوگرافی درمانی و درمان توسط میدان مغناطیسی.
درمان اشعه نور: اشعه uv ، قرار گیری در معرض اشعه مادون قرمز و نور مرئی.
رنگ درمانی: تابش نور با تغییر و تناوب طول موج بر قسمت های مختلف بدن.

تجسم

نمونه های کاری