این اتاق بر اساس استنشاق ذرات نمک شبیه به شرایط غارهای نمکی است. اتاقی با دمای °20 الی °24 درجه سانتیگراد و با تزئینات کریستال های نمک به همراه سیستم بخش ذرات نمک در هوا. این روش خاصیت پیشگیرانه و درمان بر روی بدن دارد.

تجسم

نمونه های کاری