حرارت درمانی، تمامی روشهای درمان بر اساس و پایه گرما، رطوبت، سرما و جلبک-های درمانی را در برمیگیرد.
درمان توسط گرمای خشک: تمامی انواع سوناها با حرارت های متفاوت از جمله- سونای فنلاندی، سونای گیاهان دارویی، سونای گیاهان معطر، سونای مادون قرمز و غیره.
درمان توسط گرما و رطوبت: تمامی انواع حمام ها که بر اساس بخار میباشند- حمام بخار، حمام نمک و غیره.
درمان توسط سرما: تمامی امکانات و تجهیزات مورد استفاده و تولید سرما- محفظه های یخ و سرما، اتاقهای درمان با یخ.
درمان توسط پارافین: تمام درمانها توسط پارافین: جلبک های قلیایی، درمانها بر اساس استعمال جلبک های متفاوت بر بردن مانند (ذغال سنگ، معدنی و آتشفشانی یا لیگزوییم)

تجسم

نمونه های کاری