حمام های ترکی اصیل مجموعه ای از اتاقها هستند که ترکیبی از گرما و بخار است. در این حمام ها، گرمای محیط از طریق کف، دیوارها و نیمکت بدست می آید که آن نیز توسط جریان هوای گرم داخل آنها بوجود آمده. حمام های ترکی دارای یک اتاق مرکزی هستند که معمولا در وسط آن یک سنگ بزرگ برای ماساژ وجود دارد و مناطقی برای حمام بخار، ریزش آب و مناطقی برای آماده سازی برای درمان است. معمولا سطح داخلی کلاسیک این حمام از سنگ مرمر است. ماساژ با فوم بخش مهمی از تجربه در حمام ترکی میباشد.

تجسم

نمونه های کاری