Đay là một hồ bơi nước nóng chuyên dụng không lớn với một thủy chuẩn và aero-mát-xa.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN