Công viên này được thực hiện trên một diện tích tương đối nhỏ với một nồng độ cao của con người và điểm hấp dẫn trên một đơn vị diện tích. Có một số hạn chế về kích thước của các điểm hấp dẫn. Họ dành cho khách không quá nhiều điểm hấp dẫn. Hoạt động của một công viên nước trong nhà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN