Một hồ bơi giải trí theo định hướng về kích thước, chiều sâu, nhiệt độ và sự hấp dẫn đối với nhu cầu của trẻ em. Có thể phân biệt được các phân nhóm tuổi khác nhau ở các khu riêng biệt.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN