Đài phun nước được thiết kế để đáp ứng nhu cầu có một địa điểm nước trang trí và hấp dẫn địa phương. Chúng có thể rất khác nhau về thiết kế và tầm nhìn. Trong trường hợp này kiến trúc đài phun nước được ưu tiên hơn trò giải trí đa phương tiện. Chúng có thể là một loại thác nước, một gương soi  nước, một bức màn nước, một khu vườn đá và các đài phun nước khô rất phổ biến gần đây khi không có gương soi nước.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN