Căn phòng tác động bằng cách hít các hạt tương tự như các điều kiện trong các hang động muối. Một vi khí hậu được tạo ra với nhiệt độ 20-24° C. Trang trí các tinh thể muối cùng với hệ thống phun hạt muối vào không khí. Thể thức này có hiệu quả phòng ngừa và chữa bệnh đối với cơ thể.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN