Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия за използването на корпоративния сайт www.nola7.com, собственост на фирма „НОЛА 7“ ООД.
 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Корпоративният сайт www.nola7.com, собственост на фирма „НОЛА 7“ ООД.

Компанията е със седалище: София, п.к. 1839 и адрес на управление: гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 491, ЕИК: 831239547. Сайтът е презентационен за компания „НОЛА 7“ ООД.
 

3. ЦЕЛ НА КОРПОРАТИВНИЯ САЙТ WWW.NOLA7.COM

3.1. Целта на настоящия корпоративен сайт е да запознае аудиторията с дейността на компанията „НОЛА 7“ ООД, предоставяща услуги и изграждаща съоръжения и проекти в областта на уелнес и водните съоръжения.

3.2. Клиентите могат да контактуват с компания „НОЛА 7“ ООД с изпращане на запитвания чрез формата за обратна връзка.
 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на www.nola7.com са задължителни за всички потребители на Сайта.
4.2. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „НОЛА 7“ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4.4.    „НОЛА 7“ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия,  „НОЛА 7“ ООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
своите клиенти.


 

5. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1  Чрез попълването на данните си във формата за обратна връзка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на www.nola7.com, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от www.nola7.com, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.

5.2  Личните данни на клиентите, указани в формата за обратна връзка, могат да бъдат ползвани съгласно Политиките за поверителност, публикувани на www.nola7.com